กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
สำนักปลัด
__________________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นางสาวศศิธร วรรณูปถัมภ์
นางสาวศศิธร วรรณูปถัมภ์
หัวหน้าสำนักปลัด
หมายเลขโทรศัพท์ 09-9446-4494
นายมงคล พาชื่น
นายมงคล พาชื่น
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 08-9282-0110
นางสาวสุวรรณี แก้วดี
นางสาวสุวรรณี แก้วดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0902584861
นางสาวสกุลรัตน์ ศิลางาม
นางสาวสกุลรัตน์ ศิลางาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 08-4479-9828
นายทรงศักดา สีระสาร
นายทรงศักดา สีระสาร
นิติกรชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 09-6072-7693
จ่าเอกดิเรก เรียงเงิน
จ่าเอกดิเรก เรียงเงิน
นักป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 08-7968-4486
นางสาวธัญญา ทัดศรี
นางสาวธัญญา ทัดศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 08-9949-9972
นางสาวจันทรา ฉัตรทอง
นางสาวจันทรา ฉัตรทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 09-7334-2284
นางสาวพรพิมล พิรมรัมย์
นางสาวพรพิมล พิรมรัมย์
นายยุทธนา ประยงค์หอม
นายยุทธนา ประยงค์หอม
ผช.จนท.ป้องกัน
หมายเลขโทรศัพท์ 08-8364-9477
นายวินัย มานุจำ
นายวินัย มานุจำ
ผช.จนท.ป้องกัน
หมายเลขโทรศัพท์ 09-4292-1141
นายธวัฒน์พล เสาวคนธ์ฐิตเดช
นายธวัฒน์พล เสาวคนธ์ฐิตเดช
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
หมายเลขโทรศัพท์ 08-7309-7145
นายธีระยุทธ มานุจำ
นายธีระยุทธ มานุจำ
คนงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ 08-5195-5381
นายจำลอง เยาวลักษณ์
นายจำลอง เยาวลักษณ์
ภารโรง
หมายเลขโทรศัพท์ 08-6246-1491
นายอธิพันธ์ พุทธคี
นายอธิพันธ์ พุทธคี
พนักงานขับรถ
หมายเลขโทรศัพท์ 09-3354-7445
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615