กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
งานตรวจสอบภายใน
__________________________________________________________________________________________________
งานตรวจสอบภายใน
 

กฏบัตรการตรวจสอบภายในอบต.แสลงพันธ์

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการตรรวสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การติดตามการรายงานผลการปฺฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กฏบัตรการตรวจสอบภายในองค์การอบต.แสลงพันธ์

กรอบคูณธรรมหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์

 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615