กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
__________________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

ระบบสาธารณูปโภค

1. การโทรคมนาคม

สถานีโทรคมนาคม (องค์การโทรศัพท์) - แห่ง

สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม 3 แห่ง

ตู้โทรศัพท์ จำนวน - ตู้

2. การไฟฟ้า

เขตตำบลแสลงพันธ์ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายยังไม่ทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ยังไม่ครบทุกครัวเรือน

3. ระบบประปา

ประชาชนในตำบลแสลงพันธ์ ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากประปาหมู่บ้าน แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน

เส้นทางคมนาคม

การคมนาคมของตำบลแสลงพันธ์ มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ถนนสุรินทร์ - จอมพระ และ หมายเลข 214 ตอน เลี่ยงเมืองสุรินทร์ -ศีขรภูมิ ตัดผ่านการจราจรไม่หนาแน่นเท่าไรนัก

ถนนภายในหมู่บ้านในตำบล

ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านแต่ละหมู่ในตำบลแสลงพันธ์มีสภาพใช้งานได้ดี

(2) ถนน ลาดยาง มีจำนวน 8 สาย สภาพใช้งานได้ดี

(3) ถนน ดินลงหินคลุก ส่วนมากมีสภาพใช้งานได้

 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615