กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
__________________________________________________________________________________________________
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2564 

ประกาศจัดพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้างทุกประเภทเข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง(ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ 

ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ 

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

แผนอัตรากำลัง 3 ปี  

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ต่อ) 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ต่อ) 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ต่อ) 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 (ปรับปรุงตำแหน่งปลัดอบต. ระดับต้น ปรับเป็น ระดับกลาง) 

ประกาศจัดพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้างทุกประเภท เข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ( ปรับปรุงตำแหน่งปลัด อบต. ระดับต้น ปรับเป็นระดับ กลาง) 

ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอบต.แสลงพันธ์ 

ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ีอราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ 

โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง 

 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615