กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
__________________________________________________________________________________________________
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

   1.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2544 

   1.2 มาตรฐานการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง

   1.3 ประกาศ ก.อบต. จ.สร.แก้ไขถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 64 

   1.4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

   2.1 ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2544 

   2.2 มาตรฐานการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง 

   2.3 ประกาศ ก.อบต. จ.สร.แก้ไขถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 64 

   2.4 พรบ.งานบุคคล 2542 ฉบับปรับปรุง 

3. การพัฒนาบุคลากร

    3.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

    3.2 ประกาศ ก.อบต.จ.สร. แก้ไขถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 67 

     3.3 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 

     3.4 พรบ.งานบุคคล  2542-ฉบับประบปรุง 

4. การประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากร

      4.1 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉบับที่ 2 

      4.2 หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ว 3171 ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2

      4.3 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

      4.4 ประกาศ ก.อบต.จ.สร. แก้ไขถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 67

      4.5 ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานส่วนตำบล ปี 2564 

       4.6 ประกาศหลักเกรณ์พนักงานจ้าง

       4.7 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินครู ปี 2564 

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

        5.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2544 

         5.2  ประกาศ ก.อบต.จ.สร. แก้ไขถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 67

          5.3 ประกาศ ก.อบต.จ.สร. หลักเกณฑ์ในการสอบสวนฯ การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 

          5.4  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย   ฉ 2 2562

           5.5 มาตราฐานการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง

           5.6 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ

            5.7 ประกาศก.จ.ก.ท.และก.อบต.ให้ข้าาชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนพ.ศ.2558

             5.8 ประกาศ-ก.จ.ก.ท.และก.อบต.เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

            5.9 แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยที่มิได้กำหนดไว้ พ.ศ.2558

            5.10 การกำหนดตำแหน่งประะานกรรมการสอบ-พงศ.2558 ข้อ49 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประกอบด้วย

1.ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2544

2.มาตรฐานการคัดเลือก การบรรจุการแต่งตั้ง

3.ประกาศ ก.อบต. สุรินทร์ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 70) พ.ศ. 2564

4.กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 )

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประกอบด้วย

1. ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2544

2.มาตรฐานการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง

3.ประกาศ ก.อบต. จังหวัดสุรินทร์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 70) พ.ศ. 2564

4.พรบ. งานบุคคล 2542- ฉบับปรับปรุง-1

การพัฒนาบุคคลากร

1.ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

2.ประกาศก.อบต. จังหวัดสุรินทร์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 70) พ.ศ. 2564

3.แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

4.พรบ. งานบุคคล 2542 – ฉบับปรับปรุง-2

การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร

1.ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินครู 2565

2.ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานส่วนตำบล 2565

3.ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง

4.หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ว3171

5.ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน

6.ประกาศ ก.อบต.จ.สร. แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 70) พ.ศ.2564

7.ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน ฉบับที่ 2

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

1.ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2544

2.ประกาศ ก.อบต.จ.สร.แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 70) พ.ศ.2564

3.ประกาศ ก.อบต.จ.สร.หลักเกณฑ์ในการสอบสวนฯ การลงโทษทางวินัย 2558

4.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวนการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) 2562

5.มาตรฐานการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง

6.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ

7.ประกาศ ก.จ.ท.และก.อบต.ให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558-1

8.ประกาศ ก.จ.ท.และอ.อบต. เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561-1

9.แนวทางปฎิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยที่มิได้กำหนดไว้ พ.ศ.2558-3

10.การกำหนดตำแหน่งประธานกรรมการสอบสวน พ.ศ.2558 ข้อ 49-1

11การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

บันทึกข้อความมาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615