กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
__________________________________________________________________________________________________
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

คู่มือปฏิบัติงาน

 คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชส่วนท้องถิ่น

 คู่มือการจัดทำงบประมาณ

 คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 

 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการท้องถิ่นพนักงานจ้าง 

 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกาษาฯ พ.ศ.2562 

 คู่มือการปฏิบัติงานการลา

 คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย

 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 คู่มือการปฏิบัติงานการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

 คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินคุมควบภายใน

 

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ

 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนร้องทุกข์

 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  (แก้ไข ปี 2560) 

 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี

 คู่มือการเลื่อนระดับ

 คู่มือการรับสมัครเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ 

 คู่มือปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

 คู่มือการปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

คู่มือการเกษียณอายุราชการ

คู่มือการลาออก

 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615