กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
สภาพทางสังคม
__________________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

การศาสนา

ประชาชนในตำบลแสลงพันธ์ จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 6 แห่ง คือ

1. วัดราษฎรเจริญผล ตั้งอยู่ที่ บ้านแสลงพัน-บุณเยิง หมู่ที่ 2

2. สำนักสงฆ์บุณเยิงเจริญธรรม ตั้งอยู่ที่ บ้านบุณเยิง หมู่ที่ 2

วัดป่าสมใจ ตั้งอยู่ที่ บ้านโสน หมู่ที่ 4

สำนักสงฆ์บ้านโสน สะแตง ละเบิก ตั้งอยู่ที่ บ้านโสน หมู่ที่ 4

วัดบ้านอาโพน ตั้งอยู่ที่ บ้านอาโพน หมู่ที่ 6

สำนักสงฆ์บ้านหนองตะครอง ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 8

การศึกษา

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง และ โรงเรียนบ้านอาโพน (สหมิตรสงเคราะห์) โรงเรียนขยายโอกาส 1 โรง คือ โรงเรียนบ้านโสนพิทยศึกษา และโรงเรียนเอกชน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนพระกุมาร

โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ บุณเยิง (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2559)

ชั้น/ปี

ชาย

หญิง

รวม

.1

12

7

19

.2

7

6

13

.1

4

5

9

.2

11

6

17

.3

8

3

11

.4

9

1

10

.5

9

5

14

.6

10

9

19

รวม

70

42

112

โดยมี นายเจียมศักดิ์ จู่จู้ยเอี่ยม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านอาโพน

ชั้น/ปี

ชาย

หญิง

รวม

.1

7

7

14

.2

2

8

10

.1

5

4

9

.2

8

2

10

.3

5

12

17

.4

3

6

9

.5

6

5

11

.6

8

5

13

รวม

44

49

93

โดยมี นายปิยเดช จินดาศรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโสนพิทยศึกษา

ชั้น/ปี

ชาย

หญิง

รวม

.1

16

11

27

.2

5

10

15

.1

12

7

19

.2

9

12

21

.3

11

9

20

.4

11

11

22

.5

10

11

21

.6

10

9

19

ม.1

20

28

48

ม.2

24

30

54

ม.3

25

26

51

รวม

153

164

317

โดยมี นายอดิศักดิ์ ยืนยาว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

การจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา 2548 โดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ ได้ดำเนินการจัดการดูแล จำนวน 1 ห้อง ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสลงพัน โดยมีบุคลากร ครูพี่เลี้ยงดูแลเด็กเล็ก จำนวน 3 คน และมีเด็กเล็ก ปีละประมาณ 56 คน โดยมี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เป็นพี่เลี้ยงแนะนำ จำนวนเด็กปฐมวัยที่เข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แสลงพันธ์ มีอัตราการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบปี 2558 เล็กน้อยเนื่องจากหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลอยู่ห่างไกลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล ทำให้ไม่สะดวกในการรับส่งบุตรหลานมาเรียนที่ศูนย์ฯ มีเฉพาะหมู่บ้านใกล้เคียงเท่านั้นที่มาเรียน และ เขตตำบลแสลงพันธ์อยู่ติดกับเขตเทศบาล ประชากรส่วนใหญ่ที่พอมีศักยภาพในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่อยู่นอกพื้นที่หรือโรงเรียนในเมืองได้ก็จะให้ไปเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสลงพันธ์ (ข้อมูล ณ มีนาคม 2559)

มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์ประมาณ 56 คน โดยมี

1.นางสุพรพิณ ประดับทอง เป็นครู

2.นางพรรณี ดิเรก เป็นผู้ดูแลเด็ก

3. นางราตรี ศรีสม เป็นผู้ดูแลเด็ก

ระดับอุดมศึกษา อยู่ - แห่ง

การสาธารณสุข

ตำบลแสลงพันธ์ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

ตั้งอยู่ที่ บ้านแสลงพัน หมู่ที่ 1

ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลแสลงพันธ์ จำนวน 875 คน

ผู้พิการทุพพลภาพ ในเขตตำบลแสลงพันธ์ จำนวน 142 คน

ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตตำบลแสลงพันธ์ จำนวน 10 คน

 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615