กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
สภาพทั่วไป
__________________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

               ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลแสลงพันธ์เป็น 1 ใน 20 ตำบลในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง 6 ส่วน คือ เทศบาลเมืองสุรินทร์, ตำบลบ้านแร่ , ตำบลสลักได , ตำบลนอกเมือง, ตำบลบุฤาษี, ตำบลแกใหญ่ ดังนี้

ทิศเหนือ จรด ตำบลบ้านแร่

ทิศตะวันออก จรด ตำบลบุฤาษี

ทิศตะวันตก จรด ตำบลแกใหญ่

ทิศใต้ จรด เทศบาลเมืองสุรินทร์ , ตำบลสลักได , ตำบลนอกเมือง

โดยตำบลแสลงพันธ์อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ

14 กิโลเมตรและมีอาณาเขตดังนี้

เนื้อที่ ตำบลแสลงพันธ์ มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 21,609 ไร่ หรือ 59.39 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์

เขตปกครอง รวม 9 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านแสลงพัน ผู้ปกครอง นายสุพจน์ จันทร์เทศ ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2 บ้านบุณเยิง ผู้ปกครอง จ.อ.ประดิษฐ์ ชูศิริ ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3 บ้านสะแกชำ ผู้ปกครอง นายพิชัยภูษิต มณฑาทอง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4 บ้านโสน ผู้ปกครอง นายประกอบ สุปิงคลัด กำนัน

หมู่ที่ 5 บ้านแสตง ผู้ปกครอง นายภูดิศ ชมชื่นดี ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6 บ้านอาโพน ผู้ปกครอง นายประกอบ สุปิงคลัด กำนัน รก.ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7 บ้านละเบิก ผู้ปกครอง นางกุลวลี แปะทอง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะครอง ผู้ปกครอง นายประพัฒน์ โมทนา ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ผู้ปกครอง นายนิวัฒน์ เรืองโรจน์ ผู้ใหญ่บ้าน

แหล่งน้ำในเขตตำบลแสลงพันธ์

หมู่

ประเภทแหล่งน้ำ

ประปา

บ่อบาดาล

สระน้ำ

ฝาย

ทำนบ

บ่อน้ำตื่น

ห้วย/คลอง

โอ่ง(2,000ลิตร)

ถังเก็บน้ำ

อื่น ๆ

1

1

10

5

-

-

2

1

15

1

-

2

1

228

7

-

-

-

-

63

-

-

3

-

80

6

-

-

-

-

-

2

-

4

1

46

70

-

-

1

-

60

4

-

5

1

4

4

-

-

-

-

4

3

-

6

2

102

7

-

-

-

2

-

2

-

7

1

2

4

-

-

-

-

41

1

-

8

1

2

-

-

-

-

-

-

1

-

9

-

1

2

-

-

-

-

43

-

-

รวม

8

475

101

-

-

3

3

226

13

-

ประชากร

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูล จปฐ.ขององค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ เดือน กันยายน 2558 ของตำบลแสลงพันธ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,514 คน จำแนกเป็นชาย 3,300 คน หญิง 3,214 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,092 ครัวเรือน

ตารางแสดงจำนวนประชากรแต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลแสลงพันธ์

หมู่

บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านแสลงพันธ์

402

379

781

2

บ้านบุณเยิง

422

384

806

3

บ้านสะแกชำ

292

261

553

4

บ้านโสน

277

292

569

5

บ้านแสตง

368

369

737

6

บ้านอาโพน

588

580

1,168

7

บ้านละเบิก

195

202

397

8

บ้านหนองตะครอง

454

427

881

9

บ้านแสนสุข

302

320

622

รวม

3,300

3,214

6,514

ตารางแสดงจำนวนครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน เขตตำบลแสลงพันธ์ ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2558

หมู่ที่

บ้าน

จำนวน (ครัวเรือน)

1

บ้านแสลงพันธ์

305

2

บ้านบุณเยิง

309

3

บ้านสะแกชำ

160

4

บ้านโสน

181

5

บ้านแสตง

219

6

บ้านอาโพน

327

7

บ้านละเบิก

103

8

บ้านหนองตะครอง

218

9

บ้านแสนสุข

270

รวม

2,092

ตารางแสดงจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ เขตตำบลแสลงพันธ์

ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2559

หมู่ที่

บ้าน

ผู้สูงอายุตามช่วงอายุ (คน)

ผู้พิการ

ผู้ป่วยเอดส์

60-69 ปี

70-79 ปี

80-89 ปี

90 ปี ขึ้นไป

1

บ้านแสลงพัน

83

44

17

-

20

-

2

บ้านบุณเยิง

50

40

12

4

23

2

3

บ้านสะแกชำ

44

15

10

2

18

2

4

บ้านโสน

43

26

8

2

8

-

5

บ้านแสตง

59

28

15

-

25

1

6

บ้านอาโพน

70

47

20

2

25

4

7

บ้านละเบิก

23

10

7

1

5

-

8

บ้านหนองตะครอง

60

34

18

1

12

1

9

บ้านแสนสุข

39

32

9

-

6

-

รวม

471

276

116

12

142

10

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 4,703 คน แยกเป็น ชาย 2,311 คน หญิง 2,392 คน

- ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ประเภทการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่

บ้าน

ผู้มีสิทธ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อ

ชาย

หญิง

รวม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์

-

-

2,311

2,392

4,703

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์

1

แสลงพันธ์

296

308

604

2

บุณเยิง

283

290

573

3

สะแกชำ

219

198

417

4

โสน

218

218

436

5

แสตง

269

277

546

6

อาโพน

424

446

870

7

ละเบิก

122

134

256

8

หนองตะครอง

281

293

574

9

แสนสุข

197

228

425

รวมทั้งสิ้น

2,309

2,392

4,701

 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615