กระดานสนทนาทั้งหมด
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
รณรงค์การต่อต้านการทุจริต
รณรงค์การต่อต้านการทุจริต
โครงการวันพ่อ ปีงบประมาณ 2566
โครงการวันพ่อ ปีงบประมาณ 2566
 
ทีมผู้ก่อการดี
ทีมผู้ก่อการดี
โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน
โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน
 
 
 
[ 16-12-2565] ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.3   doc120221216160632.3 ปี66 doc220221216160632.4-6 ซ่อม 
[ 28-10-2565] ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาอบต.แสลงพันธ์)สนามกีฬา ...   doc120221028152607.pdf 
[ 12-10-2565] ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิง การกำหนดปริมาณนำ้มันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายประจำปีงบประมาณ ...   doc120221012160706.pdf 
[ 03-07-2565] ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.5   doc120220705080616.pdf 
[ 16-06-2565] ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (คสล. ม.   doc120220616090835.pdf 
[ 08-06-2565] ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการต่อเตอมอาคารศูนย์ ...   doc120220608025938.pdf doc220220608025938.pdf doc320220608025938.pdf 
[ 26-05-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในเขตอบต.โดยติดตั้งไฟฟ้าระบบแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ ...   doc120220527073924.pdf doc420220527073924.pdf 
[ 18-03-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ...   doc120220318050155.pdf doc420220318050155.pdf 
[ 10-03-2565] ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ...   doc120220310054521.pdf doc220220310054521.pdf 
[ 10-03-2565] ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ...   doc120220310054427.pdf doc220220310054427.pdf 
 
 
[ 04-06-3104] ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน   doc120181127150245.php 
[ 04-06-3104] ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน   doc120180611213803.pdf 
[ 19-05-3103] ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านครูชอบถึง ถนนเข้าหมู่บ้านแสลงพัน ...   doc120180611214147.pdf 
[ 03-03-3103] ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน   doc120180611214718.pdf 
[ 02-02-3103] ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน   doc420180611214802.pdf 
[ 05-01-3103] ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน   doc120180611214600.pdf doc420180611214600.pdf 
[ 02-12-3102] ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน   doc120180611214447.pdf 
[ 04-11-3102] ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน   doc120180611214353.pdf doc420180611214353.pdf 
[ 03-01-2566] ประกาศผู้ชนะรายไตรมาศ ที่ 1   doc120230103153431.pdf 
[ 30-09-2565] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ...   doc120221005095423.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ 28-09-3107] ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำตำบลแสลงพันธ์ ...   doc120211116032450.pdf 
[ 08-02-3106] ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ ...  
[ 04-12-3104] ประกาศรับโอน (ย้าย พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง ...   doc120181216210522.pdf 
[ 21-03-2566] ประชาสัมพันธ์ประกาศการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ...   doc120230321161403.pdf 
[ 17-01-2566] ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติทองถิ่น ...   doc120230117132857.pdf 
[ 12-01-2566] ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566   doc120230112142641.pdf doc520230112143025.pdf 
[ 02-12-2565] ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   doc120221202103018.pdf doc220221202103018.pdf 
[ 01-11-2565] ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   doc120221104085550.pdf doc220221104085550.pdf 
[ 20-10-2565] นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   doc120221020143908.pdf 
[ 20-10-2565] ประกาศการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ...   doc120221020143152.pdf 
 
 
 
    ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง... [นายอนุสรณ์ บังคะดานรา]   (อ่าน : 115/ ตอบ : 1)
    เบี้ยผู้สูงอายุ... [นายวิรพร ฉัตรทอง]   (อ่าน : 150/ ตอบ : 2)
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615