กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
__________________________________________________________________________________________________
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 

การเสริมสร้างองค์กร

การเสริมส้างวัฒนธรรมองค์กร 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานของจริยธรรม 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้ปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม

แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม

กิจกรรมเสริมสร้างส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การประชุมการเสริมสร้าง No Gift policy ปี 2566

โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2566

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ปี 2566

 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615