กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
กิจการสภา
__________________________________________________________________________________________________
กิจการสภา
 

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญสมัยที่ 4/2565ครั้งที่ 1/2565

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1/2565

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญสมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1/2565

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญสมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2/2565

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565

 เชิญประุชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565

 เชิญร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565

 เชิญร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ ครั้งแรก พ.ศ. 2565

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1/2565

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1/2565

 ส่งประกาศเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565

 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1/2565

 ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยที่ 3/2565

  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1/2565

 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1/2565

ส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565

 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญสมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1/2565

 

  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอบต.แสลงพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ไฟล์เอกสาร

  ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่

1/2562

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1/2562

 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1/2562

 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562

 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2/2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 กันยายน 2562

 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ 2562

 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4/62 ครั้งที่ 1/62  วันที่ 25 ธันวาคม 2562

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1/62 ครั้งที่ 2/62 วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2562

 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่2/62 ครั้งที่ 1/62  วันที่ 30 เมษายน 2562

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3/62 ครั้งที่ 1/62 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3/62 ครั้งที่ 2/62 วันที่ 23 สิงหาคม 2562 

 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1/2562

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1/2562 

 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่3/2562 ครั้งที่ 1/2562

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1/2562 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7 ) พศ. 2562 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. 

พระราชญัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของอปท. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและอบต. พ.ศ. 2537 

พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ. 2542 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลา ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

 ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ(2)

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ (3)

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ (1)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของอปท.พ.ศ. 2563 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2563 

 รายงานการประชุมสภา 28 ธันวาคม 2563

รายงานการประชุมสภา  14 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการประชุมสภา 30 เมษายน 2563 

รายงานการประชุมสภา 14 สิงหาคม 2563 

รายงานการประชุมสภา 24 สิงหาคม 2563

หนังสือเชิญประชุมสภา 

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1/2563

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1/2563 

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1/2563 

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1/2563 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1/2563 

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1/2564 

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1/2564 

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1/2564 

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2/2564

ปี  2564 

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 

ขอเชิญประชุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 

ขอเชิญร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 

ขอเชิญร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 

ขอเชิญร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 

ขอเชิญร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สมัยสามัญ สมัยที่2/2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615