กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
กองคลัง
__________________________________________________________________________________________________
กองคลัง
 
 
นางสุภัตรา  บุญศิริ
นางสุภัตรา บุญศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ 08-9628-8900
นางสาววิลาสินีย์  งามปลอด
นางสาววิลาสินีย์ งามปลอด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 08-9630-5324
นางสาวอรทัย  ดาศรี
นางสาวอรทัย ดาศรี
นักวิชาการคลังชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์06-1115-9999
นางดวงดาว สามารถ
นางดวงดาว สามารถ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 08-3372-5474
นางสาวชลธิชา  สินโท
นางสาวชลธิชา สินโท
นักวิชาการพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ 09-8715-5937
นางสุรีรัตน์  เตียงทอง
นางสุรีรัตน์ เตียงทอง
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
หมายเลขโทรศัพท์ 08-9947-5382
นางสาวมณิอร  ดมอุ่นดี
นางสาวมณิอร ดมอุ่นดี
คนงานทั่วไป (แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน)
หมายเลขโทรศัพท์ 0-9289-02449
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615