กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
������������������������������������������������������
__________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   งบแสดงฐานะการเงิน/รายรับรายจ่าย    
       -  งบแสดงฐานะการเงิน/รายรับรายจ่าย  doc120180521010039.pdf   21-05-2561  10
 2   ร้องเรียนร้องทุกข์    
 3   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
       -  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  doc120190626003544.pdf   26-06-2562  6
 4   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท lpa 2561    
       -  ผลการประประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี 2561  doc120190701205005.pdf   23-01-2562  1
 5   ข้อบัญญัติอบต.แสลงพันธ์ เรื่อง การเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย พ.ศ. 2556    
       -  ข้อบัญัติอบต. เรื่อง การเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย พ.ศ. 2556  doc120200324201010.pdf   24-03-2563  2
       -  ข้อบัญัติอบต. เรื่อง การเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย พ.ศ. 2556 (ต่อ)  doc120200324200733.pdf   24-03-2563  2
 6   คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์อบต.แสลงพันธ์    
       -  คูมือร้องเรียนร้องทุกข์  doc120200623045610.pdf   23-06-2563  1
 7   คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์อบต.แสลงพันธ์    
 8   กิจการสภา    
       -  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอบต.แสลงพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120210419023243.pdf   19-04-2564  3
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615