กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
ประเมิินคุณธรรมความโปร่งใส
__________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเจตนารมณ์  doc120230321115249.jpg   21-03-2566  0  0
2   แนวปฏิบิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120200814081224.pdf   14-08-2563  226  14
3   ประกาศยกย่องบุคคลปี 2562  doc120200811084259.pdf   11-08-2563  218  10
4   แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563  doc120200611080836.pdf   11-06-2563  219  9
5   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2562  doc120200611064210.pdf   11-06-2563  210  5
6   ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการของอบต.แสลงพันธ์  doc120200519021835.pdf   19-05-2563  224  0
7   ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้  doc120200729074335.pdf   31-03-2563  208  4
8   ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  doc120200729075348.pdf   09-01-2563  216  1
9   ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  doc120200729075052.pdf   09-01-2563  230  2
10   ประกาศความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  doc120200729074826.pdf   02-01-2563  182  4
11   ประกาศมาตรการให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  doc120200729074710.pdf   02-01-2563  199  6
12   ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  doc120200729074538.pdf   02-01-2563  203  2
13   ประกาศมาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  doc120200729074055.pdf   02-01-2563  202  1
14   ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน  doc120200729073924.pdf   02-01-2563  179  1
15   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1/2562  doc120200709031738.ค   25-10-2562  198  0
16   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2/2562  doc120200709035338.ค   23-08-2562  182  0
17   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1/2562  doc120200709035023.ค   13-08-2562  204  0
18   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562  doc120190628015346.jpg doc220190628015346.jpg   28-06-2562  187  3
19   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน  doc120190628013527.pdf   28-06-2562  187  1
20   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561  doc120190628011016.pdf   28-06-2562  190  6
21   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120190628004108.   28-06-2562  189  6
22   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120190628002959.   28-06-2562  196  0
23   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120190628001234.   28-06-2562  182  3
24   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  doc120190628001006.pdf   28-06-2562  194  3
25   มาตรการป้องกันการรับสินบน  doc120190628000822.pdf   28-06-2562  197  0
26   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (เพิ่มเติม)  doc120190628000510.pdf   28-06-2562  207  3
27   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  doc120190628000253.pdf   28-06-2562  186  0
28   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  doc120190628000015.pdf   27-06-2562  200  3
29   แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120190627235738.pdf   27-06-2562  218  2
30   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562  doc120190627015811.pdf   27-06-2562  188  5
31   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  doc120190627003635.pdf   27-06-2562  230  3
32   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  doc120190627003239.pdf doc220190627003239.pdf   27-06-2562  196  1
33   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  doc120190626011308.pdf   26-06-2562  203  5
34   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  doc120190626010857.pdf   26-06-2562  200  2
35   ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  doc120190626010017.pdf doc220190626010017.pdf   26-06-2562  190  10
36   การมีส่วนส่วนร่วมของผู้บริหาร  doc120190626005357.pdf doc220190626005357.pdf   26-06-2562  201  7
37   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  doc120190626004226.pdf   26-06-2562  210  2
38   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1/2562  doc120200709032718.ย   30-04-2562  173  0
39   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 2/2562  doc120200709032420.พ   14-02-2562  194  3
40   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  doc120180403004536.pdf   10-01-2561  240  21
41   ความโปร่งใส คืออะไร  doc120170622200554.pdf   22-06-2560  281  72
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615