กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
���������������������������������������
__________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการประชาชน  doc120180712203355.pdf   12-07-2561  403  78
2   การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  doc120180712202447.pdf   12-07-2561  378  27
3   การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39ทวิ  doc120180712202136.pdf   12-07-2561  388  42
4   การแจ้งถมดิน  doc120180712201844.pdf   12-07-2561  372  16
5   การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  doc120180712200819.pdf   12-07-2561  351  126
6   การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  doc120180712195503.pdf   12-07-2561  366  26
7   การแจ้งขุดดิน  doc120180712195414.pdf   12-07-2561  366  19
8   การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  doc120180712195324.pdf   12-07-2561  359  13
9   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  doc120180712195244.pdf   12-07-2561  347  17
10   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  doc120180712195113.pdf   12-07-2561  331  39
11   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  doc120180712194908.pdf   12-07-2561  329  30
12   การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  doc120180712194750.pdf   12-07-2561  330  355
13   การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33  doc120180712194708.pdf   12-07-2561  342  76
14   การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร าตามมาตรา 21  doc120180712194620.pdf   12-07-2561  307  96
15   การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34  doc120180712194533.pdf   12-07-2561  355  22
16   การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  doc120180712194421.pdf   12-07-2561  346  60
17   การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  doc120180712194338.pdf   12-07-2561  410  222
18   การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของอปท.ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)  doc120180712194245.pdf   12-07-2561  345  90
19   การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวของอปท.  doc120180712194103.pdf   12-07-2561  326  21
20   การขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)  doc120180712193954.pdf   12-07-2561  339  10
21   การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  doc120180712193846.pdf   12-07-2561  337  7
22   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120180712193808.pdf   12-07-2561  352  16
23   การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  doc120180712193629.pdf   12-07-2561  331  40
24   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120180712193516.pdf   12-07-2561  406  12
25   การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  doc120180712193340.pdf   12-07-2561  326  20
26   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  doc120180712193219.pdf   12-07-2561  331  10
27   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  doc120180712192812.pdf   12-07-2561  388  26
28   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  doc120180712192705.pdf   12-07-2561  326  19
29   การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท.  doc120180712192536.pdf   12-07-2561  352  29
30   การรับชำระภาษีป้าย  doc120180712203454.pdf   08-11-2560  437  60
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615