กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
������������������������������������������������������������
__________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.3  doc120221216160632.3 ปี66 doc220221216160632.4-6 ซ่อม   16-12-2565  180  17
2   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาอบต.แสลงพันธ์)สนามกีฬา  doc120221028152607.pdf   28-10-2565  270  4
3   ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิง การกำหนดปริมาณนำ้มันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120221012160706.pdf   12-10-2565  299  1
4   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.5  doc120220705080616.pdf   03-07-2565  341  4
5   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (คสล. ม.2)  doc120220616090835.pdf   16-06-2565  397  3
6   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการต่อเตอมอาคารศูนย์ อปพร. อบต.แสลงพันธ์)  doc120220608025938.pdf doc220220608025938.pdf doc320220608025938.pdf   08-06-2565  336  1
7   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในเขตอบต. โดยติดตั้งไฟฟ้าระบบแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 90 ชุด อบต.แสลงพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  doc120220527073924.pdf doc420220527073924.pdf   26-05-2565  385  24
8   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านโสน หมู่ที่ 4 ตำบลแสลงพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220318050155.pdf doc420220318050155.pdf   18-03-2565  346  12
9   ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านโสน หมู่ที่ 4 ตำบลแสลงพันธ์ (ต่อ)  doc120220310054521.pdf doc220220310054521.pdf   10-03-2565  376  6
10   ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านโสน หมู่ที่ 4 ตำบลแสลงพันธ์ (ต่อ)  doc120220310054427.pdf doc220220310054427.pdf   10-03-2565  342  2
11   ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านโสน หมู่ที่ 4 ตำบลแสลงพันธ์  doc120220310054320.pdf doc220220310054320.pdf   10-03-2565  325  3
12   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสุเพียร กลิ่นดี ถึง ป่าทำเลหนองโสน บ้านอาโพน หมู่ที่ 6 ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220304065103.pdf doc420220304065103.pdf   04-03-2565  336  12
13   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In- Place Recycling) สายทางจากบ้านบุณเยิง-บ้านโสน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3,860 เมตร หนา 0.05 เมตร อบต.แสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)  doc420220221082352.pdf   21-02-2565  356  13
14   ประกาศประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี (Pavement In -place Recycling )สายทางบ้านบุณเยิง-โสน ตำบลแสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์  doc420220210092054.pdf   10-02-2565  324  5
15   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210408035642.pdf   08-04-2564  465  11
16   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210401062604.pdf   31-03-2564  467  3
17   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210401062525.pdf   31-03-2564  468  1
18   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา อบต.แสลงพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  doc120210329073259.pdf doc420210329073259.pdf   29-03-2564  450  4
19   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210324063038.pdf   23-03-2564  452  5
20   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210316060234.pdf   15-03-2564  437  0
21   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210310050952.pdf doc220210310050952.pdf   09-03-2564  435  3
22   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210305041250.pdf   04-03-2564  399  0
23   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210303070953.pdf doc420210303070953.pdf   03-03-2564  729  1
24   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ หัองครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX  doc120210302041616.pdf doc520210302041616.pdf   02-03-2564  492  2
25   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210127064810.pdf   27-01-2564  460  1
26   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210126074524.pdf   19-01-2564  434  0
27   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210120033414.pdf   18-01-2564  430  0
28   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210114034153.pdf   13-01-2564  464  0
29   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210107092613.pdf   06-01-2564  476  1
30   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120201225061401.pdf   25-12-2563  478  0
31   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120201221034024.pdf   16-12-2563  482  1
32   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(ยกเลิก)  doc120201216040857.pdf   16-12-2563  501  0
33   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120201204031120.pdf   04-12-2563  500  0
34   ประกาศสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง  โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก (ถนนสายบ้านนางพรทิพย์ถึงคุ้มหนองจิก) หมู่ที่ 5 โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก (ซอยคำพี) หมู่ที่ 6 บ้านอาโพน โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก (ซอยบ้านนางรุ่งทิวา) หมู่ที่ 6 โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก (ถนนทิศเหนือบ้านนางสุธารีถุึงสายบ้านจบกงาม ) ม.6   26-11-2563  500  1
35   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120201016002411.pdf doc220201016002411.pdf doc320201016002411.pdf   16-10-2563  509  13
36   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200914002533.pdf   14-09-2563  528  3
37   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200827202312.pdf   27-08-2563  526  1
38   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200709071546.pdf doc220200709071546.pdf doc320200709071546.pdf   09-07-2563  525  8
39   ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  doc120200612044505.pdf   12-06-2563  521  7
40   ประกาศราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ของ อบต.แสลงพันธ์  doc120200608065445.pdf   08-06-2563  509  5
41   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง(ต่อ)  doc120200507085331.pdf doc220200507085331.pdf doc320200507085331.pdf doc420200507085331.pdf doc520200507085331.pdf doc620200507085331.pdf   07-05-2563  526  6
42   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200507085036.pdf doc220200507085036.pdf doc320200507085036.pdf doc420200507085036.pdf doc520200507085036.pdf doc620200507085036.pdf   07-05-2563  530  4
43   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200430004419.pdf   30-04-2563  466  1
44   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200427224030.pdf   28-04-2563  421  3
45   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200421020315.pdf doc220200421020315.pdf   21-04-2563  438  0
46   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200414001325.pdf   13-04-2563  408  1
47   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200408202612.pdf doc220200408202612.pdf   09-04-2563  418  1
48   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200407001242.pdf doc220200407001242.pdf doc320200407001242.pdf   07-04-2563  449  5
49   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200326213729.pdf   27-03-2563  427  4
50   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200324202145.pdf   25-03-2563  444  1
51   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200319213247.pdf doc220200319213247.pdf   20-03-2563  432  3
52   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200318005242.pdf   18-03-2563  397  2
53   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200315213402.pdf   12-03-2563  416  1
54   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200310195303.pdf doc220200310195303.pdf   09-03-2563  384  1
55   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200308184959.pdf   06-03-2563  366  2
56   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200226235925.pdf doc220200226235925.pdf   27-02-2563  376  2
57   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200225005028.pdf doc220200225005028.pdf   25-02-2563  366  1
58   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200220012925.pdf doc220200220012925.pdf doc320200220012925.pdf   19-02-2563  340  2
59   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200217184700.pdf   17-02-2563  393  1
60   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120200212220833.pdf   13-02-2563  361  3
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615