กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
���������������������������������������������������
__________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำตำบลแสลงพันธ์ 2564  doc120211116032450.pdf   28-09-3107  289  16
2   ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2563    08-02-3106  357  17
3   ประกาศรับโอน (ย้าย พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง  doc120181216210522.pdf   04-12-3104  594  102
4   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  doc120230525131822.pdf doc220230525131822.pdf doc320230525131822.pdf doc420230525131822.pdf   25-05-2566  3  13
5   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120230512110245.pdf   12-05-2566  8  1
6   ประชาสัมพันธ์ประกาศการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร  doc120230321161403.pdf   21-03-2566  43  3
7   ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2565  doc120230117132857.pdf   17-01-2566  78  0
8   ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566  doc120230112142641.pdf doc520230112143025.pdf   12-01-2566  88  9
9   ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  doc120221202103018.pdf doc220221202103018.pdf   02-12-2565  124  10
10   ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120221104085550.pdf doc220221104085550.pdf   01-11-2565  159  8
11   นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120221020143908.pdf   20-10-2565  163  0
12   ประกาศการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  doc120221020143152.pdf   20-10-2565  160  0
13   คำสั้งแต่งตั้งผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ KTB corporate online  doc120221011103752.pdf   11-10-2565  164  0
14   คำสั่งมอบหมายผู้มีสิทธิ์์ืใช้งานในระบบ New GFMis Thai  doc120221011103622.pdf   11-10-2565  156  0
15   คำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas)  doc120221011103452.pdf   11-10-2565  156  0
16   คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  doc120221011103247.pdf   11-10-2565  152  0
17   คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120221011103154.pdf   11-10-2565  156  0
18   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งเงิน  doc120221011102937.pdf   11-10-2565  162  0
19   คำสั้งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในฝ่ายพัฒนารายได้  doc120221011102838.pdf   11-10-2565  155  0
20   คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการับจ่ายเงินประจำปี  doc120221011102650.pdf   11-10-2565  152  0
21   คำสั้งแต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  doc120221011102519.pdf   11-10-2565  161  0
22   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีป้าย  doc120221011102403.pdf   11-10-2565  157  0
23   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  doc120221011102208.pdf   11-10-2565  154  0
24   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานประเมินพนักงานเก็บภาษีตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  doc120221011102027.pdf   11-10-2565  153  0
25   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  doc120221011101824.pdf   11-10-2565  166  0
26   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่  doc120221011101647.pdf   11-10-2565  154  0
27   ประชาสัมพันธ์กฏบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  doc120221005160308.pdf   05-10-2565  166  0
28   ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบล  doc120220930150730.pdf   13-09-2565  158  0
29   ประกาศประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565  doc120220628040956.pdf   28-06-2565  200  0
30   ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  doc120220615035712.pdf   15-06-2565  218  4
31   ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2564  doc120220609034622.pdf doc220220609035238.pdf   09-06-2565  197  4
32   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2546  doc120220601032149.pdf   01-06-2565  195  3
33   ประชาสัมพันธ์แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.แสลงพันธ์  doc120220328041906.pdf   28-03-2565  237  1
34   ประชาสัมพันธ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220328041632.pdf   28-03-2565  218  1
35   ประชาสัมพันธ์ กฏบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.แสลงพันธ์  doc120220328041242.pdf   28-03-2565  208  0
36   ประชาสัมพันธ์ประกาศหยุดทำการเป็นการชั่วคราว  doc120220310092636.pdf   10-03-2565  211  4
37   ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565  doc120220302030222.pdf   02-03-2565  211  12
38   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามพ.ร.บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  doc120220302025320.pdf   02-03-2565  204  0
39   ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ตามรายละเอียดกรมธนารักษ์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  doc120220302024317.pdf   02-03-2565  216  1
40   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งยาม คนงานทั่วไป (งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานธุรการ)  doc120220223072339.pdf   23-02-2565  232  8
41   ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสลงพัน ประจำปีการศึกษา 2565  doc120220222035502.pdf   22-02-2565  217  0
42   ประกาศประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง ยาม ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน )ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานธุรการ)  doc320220211022513.pdf   11-02-2565  238  8
43   ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  doc120220207093715.pdf   07-02-2565  212  7
44   ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120220207093730.pdf   07-02-2565  212  1
45   ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220128024508.pdf   26-01-2565  216  12
46   ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  doc120220125023541.pdf   25-01-2565  210  0
47   ประกาศประชาสัมพันธ์ การประกาศเจตนารมณ์"สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ใสสะอาด 2565 งดรับ งดให้ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No GIFT POlTYX  doc120220125030037.pdf   12-01-2565  221  3
48   ประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณนำ้มันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120211006084819.pdf   06-10-2564  248  2
49   ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำตำบลแสลงพันธ์ ปี 2564  doc120211116053148.jpg   26-09-2564  238  14
50   คำสั่ง แต่งตั้งผูู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด และหัวหน้าส่วนราขการ  doc120210804071120.pdf doc220210804071645.pdf   04-08-2564  263  7
51   ประชาสัมพันธ์ การยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120210730073604.pdf   30-07-2564  295  1
52   ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสลงพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2564  doc120210511035305.pdf   11-05-2564  286  3
53   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210407064524.pdf   05-04-2564  264  0
54   ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งที่ว่าง  doc120210303034830.pdf   01-03-2564  301  13
55   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210223043836.pdf doc220210223043836.pdf   19-02-2564  267  6
56   ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และพ.ศ. 2563  doc120210126021158.pdf   04-01-2564  264  7
57   ประกาศการยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สินและชำระค่าภาษีป้าย ประจำปีภาษี พ.ศ. 2564  doc120210125072030.pdf   04-01-2564  266  7
58   ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  doc120210125071727.pdf   04-01-2564  232  6
59   ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  doc120201215043819.pdf   15-12-2563  279  7
60   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน)  doc120201126032034.pdf   26-11-2563  261  16
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615