กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
__________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำตำบลแสลงพันธ์ 2564  doc120211116032450.pdf   28-09-3107  251  15
2   ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2563    08-02-3106  316  17
3   ประกาศรับโอน (ย้าย พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารที่ว่าง  doc120181216210522.pdf   04-12-3104  524  102
4   ประชาสัมพันธ์ประกาศการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร  doc120230321161403.pdf   21-03-2566  0  1
5   ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2565  doc120230117132857.pdf   17-01-2566  41  0
6   ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566  doc120230112142641.pdf doc520230112143025.pdf   12-01-2566  51  4
7   ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  doc120221202103018.pdf doc220221202103018.pdf   02-12-2565  86  4
8   ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120221104085550.pdf doc220221104085550.pdf   01-11-2565  125  8
9   นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120221020143908.pdf   20-10-2565  128  0
10   ประกาศการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  doc120221020143152.pdf   20-10-2565  122  0
11   คำสั้งแต่งตั้งผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ KTB corporate online  doc120221011103752.pdf   11-10-2565  126  0
12   คำสั่งมอบหมายผู้มีสิทธิ์์ืใช้งานในระบบ New GFMis Thai  doc120221011103622.pdf   11-10-2565  121  0
13   คำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas)  doc120221011103452.pdf   11-10-2565  123  0
14   คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  doc120221011103247.pdf   11-10-2565  119  0
15   คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120221011103154.pdf   11-10-2565  123  0
16   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งเงิน  doc120221011102937.pdf   11-10-2565  122  0
17   คำสั้งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในฝ่ายพัฒนารายได้  doc120221011102838.pdf   11-10-2565  121  0
18   คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการับจ่ายเงินประจำปี  doc120221011102650.pdf   11-10-2565  119  0
19   คำสั้งแต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  doc120221011102519.pdf   11-10-2565  127  0
20   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีป้าย  doc120221011102403.pdf   11-10-2565  121  0
21   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  doc120221011102208.pdf   11-10-2565  125  0
22   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานประเมินพนักงานเก็บภาษีตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  doc120221011102027.pdf   11-10-2565  118  0
23   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  doc120221011101824.pdf   11-10-2565  123  0
24   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ และพนักงานเจ้าหน้าที่  doc120221011101647.pdf   11-10-2565  120  0
25   ประชาสัมพันธ์กฏบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  doc120221005160308.pdf   05-10-2565  131  0
26   ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบล  doc120220930150730.pdf   13-09-2565  127  0
27   ประกาศประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565  doc120220628040956.pdf   28-06-2565  166  0
28   ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  doc120220615035712.pdf   15-06-2565  182  4
29   ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2564  doc120220609034622.pdf doc220220609035238.pdf   09-06-2565  164  4
30   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2546  doc120220601032149.pdf   01-06-2565  163  3
31   ประชาสัมพันธ์แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.แสลงพันธ์  doc120220328041906.pdf   28-03-2565  200  1
32   ประชาสัมพันธ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220328041632.pdf   28-03-2565  183  1
33   ประชาสัมพันธ์ กฏบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.แสลงพันธ์  doc120220328041242.pdf   28-03-2565  172  0
34   ประชาสัมพันธ์ประกาศหยุดทำการเป็นการชั่วคราว  doc120220310092636.pdf   10-03-2565  178  4
35   ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565  doc120220302030222.pdf   02-03-2565  180  12
36   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามพ.ร.บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  doc120220302025320.pdf   02-03-2565  170  0
37   ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ตามรายละเอียดกรมธนารักษ์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  doc120220302024317.pdf   02-03-2565  182  1
38   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งยาม คนงานทั่วไป (งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานธุรการ)  doc120220223072339.pdf   23-02-2565  200  8
39   ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสลงพัน ประจำปีการศึกษา 2565  doc120220222035502.pdf   22-02-2565  186  0
40   ประกาศประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง ยาม ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน )ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานธุรการ)  doc320220211022513.pdf   11-02-2565  189  8
41   ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  doc120220207093715.pdf   07-02-2565  182  7
42   ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120220207093730.pdf   07-02-2565  180  1
43   ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  doc120220128024508.pdf   26-01-2565  179  8
44   ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  doc120220125023541.pdf   25-01-2565  177  0
45   ประกาศประชาสัมพันธ์ การประกาศเจตนารมณ์"สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ใสสะอาด 2565 งดรับ งดให้ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No GIFT POlTYX  doc120220125030037.pdf   12-01-2565  187  3
46   ประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณนำ้มันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120211006084819.pdf   06-10-2564  215  2
47   ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำตำบลแสลงพันธ์ ปี 2564  doc120211116053148.jpg   26-09-2564  202  14
48   คำสั่ง แต่งตั้งผูู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด และหัวหน้าส่วนราขการ  doc120210804071120.pdf doc220210804071645.pdf   04-08-2564  228  7
49   ประชาสัมพันธ์ การยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120210730073604.pdf   30-07-2564  237  1
50   ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสลงพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2564  doc120210511035305.pdf   11-05-2564  248  2
51   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210407064524.pdf   05-04-2564  230  0
52   ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งที่ว่าง  doc120210303034830.pdf   01-03-2564  254  13
53   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210223043836.pdf doc220210223043836.pdf   19-02-2564  232  6
54   ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และพ.ศ. 2563  doc120210126021158.pdf   04-01-2564  231  7
55   ประกาศการยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สินและชำระค่าภาษีป้าย ประจำปีภาษี พ.ศ. 2564  doc120210125072030.pdf   04-01-2564  223  7
56   ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  doc120210125071727.pdf   04-01-2564  204  6
57   ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  doc120201215043819.pdf   15-12-2563  233  7
58   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน)  doc120201126032034.pdf   26-11-2563  219  16
59   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้ารับเป็นพนักงานจ้าง และเวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง  doc120010128100349.pdf   17-11-2563  238  18
60   ประชาสัมพันธ์แบบกำหนดสถานที่ในการเลือกตั้ง  doc120010121090337.pdf   10-11-2563  216  6
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615