กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
������������������������������
__________________________________________________________________________________________________
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
[10-04-2023]   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
จัดเก็บรายได้
[22-03-2023]   จัดเก็บรายได้ 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
[22-03-2023]   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
รณรงค์การต่อต้านการทุจริต
[20-02-2023]   รณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
โครงการวันพ่อ ปีงบประมาณ 2566
[20-02-2023]   โครงการวันพ่อ ปีงบประมาณ 2566 
โครงการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ ปีงบประมาณ 2565
[20-02-2023]   โครงการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ ปีงบประมาณ 2565 
โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน
[20-02-2023]   โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน 
ทีมผู้ก่อการดี
[20-02-2023]   ทีมผู้ก่อการดี 
นายก.อบต. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองสุรินทร์  ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ม.2
[24-06-2022]   นายก.อบต. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ม.2 
จิตอาสาร่วมพัฒนาหนองน้ำกลางหมู่บ้านหนองตะครอง ม. 8
[23-06-2022]   จิตอาสาร่วมพัฒนาหนองน้ำกลางหมู่บ้านหนองตะครอง ม. 8 
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น ประจำปี 2565
[25-04-2022]   โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น ประจำปี 2565 
ประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.แสลงพันธ์  วันที่ 17 มกราคม 2565
[04-04-2022]   ประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.แสลงพันธ์ วันที่ 17 มกราคม 2565 
พิธีมอบโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี สำหรับทีมผู้ก่อการดี Merit Maker ป้องกันการจมน้ำ ประเภทรางวัลชนะเลิศระดับทอง (ดีเด่น) ระดับประเทศ ประจำปี 2564
[24-03-2022]   พิธีมอบโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี สำหรับทีมผู้ก่อการดี Merit Maker ป้องกันการจมน้ำ ประเภทรางวัลชนะเลิศระดับทอง (ดีเด่น) ระดับประเทศ ประจำปี 2564 
กิจกรรมจิตอาสาตำบลแสลงพันธ์ ม.ค 65
[08-02-2022]   กิจกรรมจิตอาสาตำบลแสลงพันธ์ ม.ค 65 
มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวอยู่ที่้บ้าน ปี2565
[08-02-2022]   มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวอยู่ที่้บ้าน ปี2565 
รับรางวัลผู้ก่อการดี ทีม อบต.แสลงพันธ์   ม.ค.2565
[28-01-2022]   รับรางวัลผู้ก่อการดี ทีม อบต.แสลงพันธ์ ม.ค.2565 
โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำตำบลแสลงพันธ์ ปี2564
[16-11-2021]   โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำตำบลแสลงพันธ์ ปี2564 
กิจกรรมอบรอาชีพ ปี 2464
[29-09-2021]   กิจกรรมอบรอาชีพ ปี 2464 
กิจกรรมอำลาครูและพนักงานเกษียณอายุราชการ 2564
[29-09-2021]   กิจกรรมอำลาครูและพนักงานเกษียณอายุราชการ 2564 
โครงการอบรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2563
[02-07-2021]   โครงการอบรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2563
[02-07-2021]   โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 
โครงการพาน้องท่องธรรมะ  ประจำปีงบประมาณ  2563
[02-07-2021]   โครงการพาน้องท่องธรรมะ ประจำปีงบประมาณ 2563 
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564
[28-06-2021]   โครงการสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมร่วมรณรงค์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (นุ่งผ้าไหมถือตะกร้า)
[28-06-2021]   กิจกรรมร่วมรณรงค์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (นุ่งผ้าไหมถือตะกร้า) 
ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติ
[07-06-2021]   ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติ 
ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชน (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
[17-05-2021]   ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชน (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ภาพกิจกรรมรับมอบโล่เกียรติคุณ ทีมผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ
[09-03-2021]   ภาพกิจกรรมรับมอบโล่เกียรติคุณ ทีมผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ "ชนะเลิศระดับเงิน (ดี)" ระดับประเทศ ประจำปี 2563 
รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้านอาชีพ
[15-08-2020]   รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้านอาชีพ 
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
[06-11-2019]   โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริย โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์ 2563
[06-06-2019]   รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริย โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์ 2563 
รารงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการป้องกันการทุจริตคอปรับชั่น 2562
[06-06-2019]   รารงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้านการป้องกันการทุจริตคอปรับชั่น 2562 
รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรม ปรองดองสมานฉันนท์ 2562
[06-06-2019]   รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรม ปรองดองสมานฉันนท์ 2562 
โครงการฝึกอบรมอาชีพ 2561
[06-06-2019]   โครงการฝึกอบรมอาชีพ 2561 
โครงการอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน อบต.แสลงพันธ์
[13-11-2018]   โครงการอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน อบต.แสลงพันธ์ 
ภาพกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.แสลงพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
[30-10-2018]   ภาพกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.แสลงพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 
โครงการอบรมคอร์รัปชั่น
[21-05-2018]   โครงการอบรมคอร์รัปชั่น 
โครงการฝึกอบรมอาชีพปี 2560
[19-11-2017]   โครงการฝึกอบรมอาชีพปี 2560 
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2560
[26-06-2017]   โครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2560 
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
[26-06-2017]   โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลแสลงพันธ์ ปี 2559
[19-08-2016]   โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลแสลงพันธ์ ปี 2559 
12 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ
[17-08-2016]   12 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ 
โครงการตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ปี 2563
[17-08-2016]   โครงการตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ปี 2563 
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ วันที่ 29 ก.ค.2559
[17-08-2016]   โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ วันที่ 29 ก.ค.2559 
โครงการฝึกอบรมอาชีพปี 63
[29-01-2001]   โครงการฝึกอบรมอาชีพปี 63 
โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำปี 2563
[29-01-2001]   โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำปี 2563 
ร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ปี 2563
[29-01-2001]   ร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ปี 2563 
การป้องกันคนตกน้ำและการปฐมพยาบล
[14-01-2001]   การป้องกันคนตกน้ำและการปฐมพยาบล 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
[00-00-0000]   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615